Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
     Dnes je Pondelok 25. mája 2020 - meniny má Urban - pošlite pohľadnicu
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Web adresy
21.05.2020  - Pokyn riaditeľa školy rodičom
Pokyn riaditeľa školy rodičom k organizácii a podmienkam výchovy
a vzdelávania žiakov 1. - 5. ročníka po nástupe do školy od 1. 06. 2020
a príloha k pokynu: Vyhlásenie rodiča o zdravotnom stave dieťaťa.
04.05.2020  - Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

Termín zápisu sa vzhľadom na mimoriadnu situáciu ohľadom prerušenia vyučovania predlžuje do konca mája!

Podmienky zápisu:
1. Ideálne elektronickou formou podľa pokynov na web. stránke školy a to vyplnením elektronickej prihlášky, v časti Info o škole / Tlačivá, dokumenty.
2. Osobne Vám zapíšeme dieťa kedykoľvek na základe telefonickej dohody na tel. čísle 0911 297 495.
Pri osobnom zápise je potrebné so sebou doniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Zápis prebehne za podmienok stanovených rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26. marca 2020 ohľadom organizovania zápisov detí do základných škôl a to:
a) bez osobnej prítomnosti dieťaťa,
b) s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení - ochranné rúško a vlastné pero k osobnému zápisu je nevyhnutné!
Do našej školy je možné zapísať dieťa bez ohľadu na jeho príslušnosť do školského obvodu. Zápisom dieťaťa na cirkevnú základnú školu rodičia vyjadrujú súhlas s výchovno-vzdelávacím programom školy v duchu katolíckej viery a kresťanských hodnôt.
Nárok na preplácanie dopravného majú deti dochádzajúci zo všetkých okolitých obcí, pokiaľ sa v obci z ktorej dochádzajú nenachádza plne organizovaná základná škola, resp. škola pre žiakov prvého stupňa s 1. - 4. ročníkom.
- ponuka školy

04.05.2020  - Rozhodnutie o termínoch SŠ
Minister školstva určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:
Až na 7. máj 2020 sa posunul termín na zverejnenie kritérií na prijímacie konanie na stredné školy. Podľa pôvodného plánu tak mali riaditelia stredných škôl urobiť do 28. apríla 2020.
Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy. Podmienky prijímacieho konania upraví samostatné rozhodnutie.
Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.
viac v prílohe č. 1
Prijímanie na SŠ - harmonogram -viac v prílohe č. 2
Kritéria prijímacieho konania - viac v prílohe č. 3
Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium na SŠ - viac v prílohe č. 4
04.05.2020  - Facebook
Od 2. mája 2020 má naša škola novú oficiálnu FB stránku.
02.04.2020  - Sv. omše - online
Rozpis online svätých omší, svätých liturgií a iného duchovného programu počas zákazu verejného slávenia na Slovensku.
TV Logos.
02.04.2020  - Termíny prijímacích skúšok
Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.
Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia
v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň
od odvolania prerušenia vyučovania
. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja
v spolupráci s riaditeľmi škôl.
Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr
23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.
archív aktualít
Vtip na tento deň Otestuj sa a hraj
Števo sa vráti so svojou malou sestričkou z prechádzky.
- Prečo si jej dovolil jesť tie noviny? - rozčuľuje sa mama.
- Ale, mami, veď tie noviny boli včerajšie.
Patrónom katolíckych učiteľov je:
Ján Bosco  23%
Dominik Savio  38%
Ján de la Salle  39%
Hlasovalo 2743 ľudí
Školský rok 2019/ 2020
Teraz je: 2. hodina.
Do prestávky zostáva:
18 min.
Najbližšie prázdninyletné.
Začínajú 01. 07. 2020
Dnešné menu:
- Nevarí sa
-
Počasie - Michalovce
  Počasie si vyžaduje stiahnuť Adobe Flash Player.
  webmaster CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, tel: 056 / 6436203, czs@zsvolgomi.edu.sk Aktualizácia: 21. 05. 2020