Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
     Dnes je Pondelok 25. mája 2020 - meniny má Urban - pošlite pohľadnicu
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Fotogaléria
Mapa
Web adresy
21.05.2020  - Pokyn riaditeľa školy rodičom
Pokyn riaditeľa školy rodičom k organizácii a podmienkam výchovy
a vzdelávania žiakov 1. - 5. ročníka po nástupe do školy od 1. 06. 2020
a príloha k pokynu: Vyhlásenie rodiča o zdravotnom stave dieťaťa.
04.05.2020  - Zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2020/2021

Termín zápisu sa vzhľadom na mimoriadnu situáciu ohľadom prerušenia vyučovania predlžuje do konca mája!

Podmienky zápisu:
1. Ideálne elektronickou formou podľa pokynov na web. stránke školy a to vyplnením elektronickej prihlášky, v časti Info o škole / Tlačivá, dokumenty.
2. Osobne Vám zapíšeme dieťa kedykoľvek na základe telefonickej dohody na tel. čísle 0911 297 495.
Pri osobnom zápise je potrebné so sebou doniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Zápis prebehne za podmienok stanovených rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26. marca 2020 ohľadom organizovania zápisov detí do základných škôl a to:
a) bez osobnej prítomnosti dieťaťa,
b) s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení - ochranné rúško a vlastné pero k osobnému zápisu je nevyhnutné!
Do našej školy je možné zapísať dieťa bez ohľadu na jeho príslušnosť do školského obvodu. Zápisom dieťaťa na cirkevnú základnú školu rodičia vyjadrujú súhlas s výchovno-vzdelávacím programom školy v duchu katolíckej viery a kresťanských hodnôt.
Nárok na preplácanie dopravného majú deti dochádzajúci zo všetkých okolitých obcí, pokiaľ sa v obci z ktorej dochádzajú nenachádza plne organizovaná základná škola, resp. škola pre žiakov prvého stupňa s 1. - 4. ročníkom.
- ponuka školy

04.05.2020  - Rozhodnutie o termínoch SŠ
Minister školstva určuje termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v stredných školách takto:
Až na 7. máj 2020 sa posunul termín na zverejnenie kritérií na prijímacie konanie na stredné školy. Podľa pôvodného plánu tak mali riaditelia stredných škôl urobiť do 28. apríla 2020.
Prijímacie konanie do prvého ročníka osemročných vzdelávacích programov sa koná od 15. júna 2020 do 30. júna 2020. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy. Podmienky prijímacieho konania upraví samostatné rozhodnutie.
Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.
viac v prílohe č. 1
Prijímanie na SŠ - harmonogram -viac v prílohe č. 2
Kritéria prijímacieho konania - viac v prílohe č. 3
Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium na SŠ - viac v prílohe č. 4
04.05.2020  - Facebook
Od 2. mája 2020 má naša škola novú oficiálnu FB stránku.
02.04.2020  - Sv. omše - online
Rozpis online svätých omší, svätých liturgií a iného duchovného programu počas zákazu verejného slávenia na Slovensku.
TV Logos.
02.04.2020  - Termíny prijímacích skúšok
Minister určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 21. mája 2020. Na prihláškach na štúdium na strednej škole pre školský rok 2020/2021 (ID 056) nie je potrebné vyplniť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.
Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia
v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň
od odvolania prerušenia vyučovania
. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja
v spolupráci s riaditeľmi škôl.
Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr
23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

  šk. rok:              zatvoriť archív
25.03.2020  - Oznam v súvislosti s usmernením MŠVVaŠ SR

Vážení kolegovia, rodičia, milí žiaci!
Na základe nových prijatých opatrení vlády SR a ústredného krízového štábu proti šíreniu koronavírusu MŠVVaŠ SR prijalo toto usmernenie:
1. Vyučovanie na školách a v školských zariadeniach sa od 30. 03. 2020 prerušuje až do odvolania.
2. Ruší sa Testovanie 9, teda monitor pre žiakov 9. ročníka, ktoré malo
byť 1. apríla 2020.
3. Dochádza k zmene termínu zápisu detí do základných škôl. Nový termín je od 15. 04. - 30. 04. 2020, ale bez osobnej prítomnosti detí.
4. Prihlášky na SŠ bude možné podať do 15. mája, bez potvrdenia lekára. Prijímačky na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020, rovnako ako aj talentové skúšky.
5. Minister školstva oslovil aj riaditeľa RTVS so žiadosťou, aby boli rozšírené vyučovacie programy vo verejnoprávnej televízii. Od 30. 03. 2020 by tak mala televízia vysielať pre žiakov dlhšie
od 9:15 hod. až do 11:00 hod.

K bodu 3 - O ďalších aktuálnych pokynoch MŠVVaŠ SR v súvislosti
so zápisom detí do 1. ročníka budeme priebežne informovať rodičov detí z MŠ, ktorí budú chcieť zapísať svoje dieťa na našu školu na stránke školy.

17.03.2020  - Pomoc od vydavateľstva Taktik
Vážení učitelia, rodičia, vzhľadom na mimoriadnu situáciu vyhlásenú na území SR a zatvorenie školských zariadení sa TAKTIK vydavateľstvo rozhodlo sprístupniť kompletnú ponuku pracovných zošitov na domáce použitie zadarmo.
12.03.2020  - Usmernenie ministerky školstva
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19
prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach
v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020
vrátane. Viac...
10.03.2020  - Koronavírus - ďalšie usmernenie
V zmysle odporúčania MŠ VVaŠ SR a záverov krízového štábu v súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID 19 vydávam nasledovné usmernenie riaditeľa školy. Viac...
09.03.2020  - Usmernenie v súvislosti s koronavírusom
Vážení rodičia!
Na základe usmernení MŠVVaŠ SR týkajúceho sa respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 pre školy a školské zariadenia Vás chceme informovať o prijatých opatreniach platných až do odvolania.
MŠVVaŠ SR dôrazne neodporúča v súčasnosti organizovať školám výlety, exkurzie a iné podujatia do oblastí s potvrdením koronavírusu. Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska. Viac...
05.03.2020  - Dve percentá
2 percentáMilí rodičia, priatelia. Prosíme Vás o poukázanie 2 % z Vašich daní. Využívame ich na zakúpenie učebných pomôcok, skrášlenie exteriéru a interiéru školy a na kultúrne akcie určené pre žiakov našej - vašej školy. Za to Vám vyslovujeme úprimné poďakovanie. Prosíme Vás o zachovanie priazne aj v roku 2020. Viac...
27.02.2020  - Divadlo - Kráľovstvo odpadu
V utorok 25. februára 2020 sa žiaci našej školy stali súčasťou divadelného predstavenia (EKO rozprávky) o triedení odpadového materiálu s názvom Kráľovstvo odpadu. Stali sa svedkami toho, ako víly Igelitky zaplavili čisté kráľovstvo Zem. Začal tu vládnuť odpad na čele s barónkou Kartónkou. Viac...
11.02.2020  - Geografická plympiáda
Dňa 6.februára 2020 sa na našej škole konalo okresné kolo Geografickej olympiády (48.ročník) pre žiakov základných škôl a osemročného gymnázia. Spolu súťažilo 72 žiakov z nášho okresu, ktorí pracovali v troch kategóriách. Vypracovali testy z geografie v monotematickej a teoretickej časti, riešili praktické úlohy zamerané na zručnosť s mapou, atlasom a ďalšími pomôckami.
Z našej školy boli úspešnými riešiteľmi GO M. Senaj, ktorý sa umiestnil v kategórii F na 1. mieste a T. Husťáková v kategórii G obsadila 3. miesto. Všetkým súťažiacim ďakujeme za vzornú prípravu na súťaž, Marekovi a Terezke gratulujeme k výbornému umiestneniu v okresnom kole. Viac...
11.02.2020  - Reklamný banner
V mesiaci december sme uskutočnili výmenu starého reklamného banneru našej školy za nový banner, ktorý špecifikuje 3 základné piliere, z ktorých vychádza výchovno-vzdelávací proces na CZŠ sv. Michala: múdrosť, otvorenosť pre všetky deti a duchovné hodnoty., Viac...
11.02.2020  - Rekonštrukčné práce
V januári na našej škole prebehli rekonštrukčné práce, ktoré sa týkali výmeny starej gumolitovej podlahy na chodbe a schodišti v III. pavilóne za novú gumolitovú podlahu. Na fotografiách si môžete porovnať pôvodný stav s novým stavom a tým aj výsledným estetickým efektom. Viac...
06.02.2020  - Beseda s políciou
Dňa 04. 02. 2020 sa v našej škole začali uskutočňovať preventívne aktivity na tému agresivity a šikanovania medzi deťmi a mládežou, predstavenia činnosti štátnych orgánov, orgánov činných v trestnom konaní za účelom poskytnutia bezpečnosti a zabezpečenia zdravého vývinu detí a mládeže. Viac...
31.01.2020  - Riaditeľské voľno
Riaditeľ CZŠ sv. Michala v Michalovciach v súlade s §150 ods.5 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 3 ods. 10 vyhlášky č. 518/2010 MŠVVaŠ SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách.... , ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. poskytuje žiakom CZŠ sv. Michala z organizačných dôvodov na deň:
6. februára 2020 (štvrtok) - riaditeľské voľno.
Riaditeľské voľno sa poskytne z dôvodu konania okresného kola geografickej olympiády.
27.01.2020  - OK Olympiády v AJ
15. 1. 2020 sa zišli víťazi školských kôl z okresov Michalovce a Sobrance na 30. ročníku Olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Žiaci svoje vedomosti preukázali v písomnom teste z gramatiky, slovnej zásoby, čítania z porozumením a počúvania s porozumením. Náš žiak 8. ročníka M. Senaj sa v kategórii 1B (8. - 9. ročník) umiestnil na peknom 9. mieste.
24.01.2020  - Lyžiarsky kurz
Žiaci 6.,7. a 8. ročníka v dňoch 13. – 17. januára 2020 absolvovali lyžiarsky výchovno – výcvikový kurz v Ždiari.
Boli sme ubytovaní v penzióne Patrik a svoje lyžiarske schopnosti zdokonaľovali na zjazdovke Strachan. Všetci žiaci kurz zvládli,
za čo im srdečne blahoželáme. Viac...
23.01.2020  - Hodnotenie škôl
Na základe štúdie INEKO - mimovládnej neziskovej organizácie, inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, cieľom ktorej je odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja sú spracované hodnotenia všetkých typov škôl na Slovensku. Hodnotenie školy je vypočítané na základe výsledkov celonárodných testov v 5. a 9. ročníku (Testovanie 5, Testovanie 9) a mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach. Viac....
16.12.2019  - Časopis Vision
Predvianočné dvojčíslo časopisu Vision hľadajte v časti Info o škole / Školský časopis.
16.12.2019  - Zemplínske zvončeky
Dňa 10. 12. 2019 sme sa zúčastnili súťaže Zemplínske zvončeky
v prednese duchovnej poézie a prózy na ZŠ J. Švermu v Michalovciach. Získali sme skvelé umiestnenia:
1. miesto - E. Struňáková (4. roč.), I. kat. poézia
1. miesto – M. Senaj (8. roč.), llI. kat. próza
1. miesto – N. Bubenková ( 9. roč.), III. kat. poézia
S. Dzurjová (7. roč.) získala cenu poroty.
Za reprezentáciu školy im ďakujeme.
16.12.2019  - Chváľme Pána
Dňa 9. 12. 2019 sa na ZŠ J. Švermu
v Michalovciach konala súťaže v speve náboženských piesní s názvom Chváľme Pána.
Obsadili sme nasledujúce miesta:
2. miesto – T. Husťáková (5. roč.)
2. miesto – V. Gočová (9. roč.)
V neposlednom rade ďakujeme M. Lesníkovi (7. roč.) za výborný hudobný doprovod.
29.11.2019  - Adventný veniec
Každoročne s blížiacim sa obdobím adventu v našej škole prebieha súťaž
o zhotovenie Najkrajšieho adventného venca. Aj tento rok sa jej zúčastnilo 9 družstiev zložených zo žiakov druhého stupňa. Všetci sa zhostili svojej úlohy veľmi zodpovedne a výsledkom boli krásne výrobky. Zapálené sviece pri rannej modlitbe vytvoria v každej triede čarovnú atmosféru blížiacich sa Vianoc. Ďakujeme Viac...
27.11.2019  - Bubnovačka
November je významným mesiacom v oblasti ochrany práv dieťaťa. 19. november je vyhlásený za Svetový deň prevencie týrania
a zneužívania detí
. 20. novembra si svet pripomína 30. výročie od prijatia Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý je najširšie prijatou zmluvou v histórii. Viac...
27.11.2019  - Týždeň boja proti drogám
V dňoch 18. 11. – 22. 11. 2019 prebiehal Týždeň boja proti drogám. Naša škola sa zapojila do týchto aktivít: relácia cez školský rozhlas – Kto som a kam smerujem?, beseda s odborníkmi – lekármi z nemocnice na témy: Drogy a závislosti (pre žiakov 5. – 7. ročníka) a Drogy formou živej knižnice (pre žiakov 8. – 9. ročníka). Týždeň vyvrcholil divadelným predstavením v MsKS – Hľadá sa Geli (pre žiakov 6. – 9. ročníka).
25.11.2019  - Ocenenie žiakov
Dňa 21.11.2019 sa vo veľkej sále Zlatého býka v Michalovciach uskutočnilo slávnostné ocenenie žiakov michalovských základných škôl za školský rok 2018/2019 za dosiahnutie úspechov vo vedomostných a športových súťažiach na úrovni 1. - 3. miesta v celoslovenskom kole a v medzinárodnej súťaži. Viac...
15.11.2019  - Stolný tenis
Dňa 12. a 13. novembra prebiehalo okresné kolo v stolnom tenise žiačok
a žiakov v Strážskom. Naše žiačky: N. Bubenková, S. Kačmárová,
S. Dzurjová a E. Čornecová obsadili pekné 4. miesto. Žiaci S. Vančišin,
F. Smetana, F. Tomáš a M. Kotlár po veľmi vyrovnaných zápasoch získali veľmi pekné 3. miesto. Blahoželáme! Viac...
04.11.2019  - Akcie v októbri
V októbri sme uskutočnili niekoľko akcií, o ktorých si môžte viac prečítať vo fotogalérii a samozrejme pozrieť aj foto.
28.10.2019  - Knižnica na školskom dvore
Deti Cirkevnej základnej školy patriace do Klubu stromu života
sa v mesiacoch apríl – október zapojili do projektu outdoorovej edukácie
s názvom Knižnica na školskom dvore. Vnímajúc potrebu ochrany životného prostredia a nevyhnutnosti zapojenia tejto dôležitej témy
do vyučovania bolo cieľom projektu vytvorenie dvoch miest na školskom dvore pre edukáciu, ako aj pre oddych a relax. Tieto miesta spájajú deti
s prírodou a umožňujú im vnímať prírodu svojimi zmyslami. Cieľom je tiež aktívne zapojiť deti pri tvorbe a starostlivosti o záhradu, stromy, pocitové “záhony”, naučiť ich vytvárať hodnoty a viesť k pochopeniu dôležitosti prírody pre človeka. Týmto projektom chceme u detí vytvárať pozitívny vzťah k životnému prostrediu formou zážitkového učenia. K tomu nás vyzýva aj encyklika pápeža Františka zameraná na ochranu nášho spoločného domova, Zeme, na ktorej – ak chceme my a generácie po nás prežiť, musíme zmeniť smer a spôsob života.
25.10.2019  - Riaditeľské voľno
Riaditeľ CZŠ sv. Michala v Michalovciach v súlade s §150 ods.5 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 3 ods. 10 vyhlášky č. 518/2010 MŠVVaŠ SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách.... a v znení neskorších predpisov, poskytuje žiakom školy z organizačných dôvodov na deň
29. októbra 2019 (utorok) riaditeľské voľno.
V tento deň nebude zabezpečená ani prevádzka ŠKD. Riaditeľské voľno
sa poskytne riaditeľ školy z dôvodu účasti pedagogických a výchovných zamestnancov katolíckych škôl Košickej arcidiecézy na celodiecéznom metodickom dni.
Zároveň Vám oznamujeme, že v dňoch 30. 10. - 31. 10. 2019 budú mať žiaci jesenné prázdniny. 1. 11. 2019 je Sviatok všetkých svätých. Nástup žiakov do školy po prázdninách je 4. 11. 2019.
09.10.2019  - Aktuality a oznamy
Ďalšie aktuality a oznamy nájdete tiež po prihlásení na edupage.
09.10.2019  - Správa a program
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2018/2019
a školský vzdelávací program, podľa ktorého vyučujeme na I. a II. stupni nájdete v časti Info o škole / Správa a Program. Výchovný program ŠKD
sa nachádza v časti Info o škole / Školský klub.
30.08.2019  - Rozvrh hodín
Rozvrh na tento školský rok nájdete v časti Žiaci - Rozvrh hodín a takisto po prihlásení na edupage
28.08.2019  - Dotácia na stravu
Dotácia na stravu bude od 01. 09. 2019 poskytnutá školským stravovacím zariadeniam na všetky deti navštevujúce základnú školu. Dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy
k stravovacím návykom dieťaťa). Viac...
- pokyny
- záspisny lístok
28.08.2019  - Začiatok šk. roka
Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Michala oznamuje,
že školský rok 2019 / 2020 začína
2. septembra 2019 (pondelok) o 9.00 h.
slávnostnou sv. omšou „VENI SANCTE“ v Rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie. Zraz žiakov je 8.15 hod. v areáli školy.
Vtip na tento deň Otestuj sa a hraj
Števo sa vráti so svojou malou sestričkou z prechádzky.
- Prečo si jej dovolil jesť tie noviny? - rozčuľuje sa mama.
- Ale, mami, veď tie noviny boli včerajšie.
Patrónom katolíckych učiteľov je:
Ján Bosco  23%
Dominik Savio  38%
Ján de la Salle  39%
Hlasovalo 2743 ľudí
Školský rok 2019/ 2020
Teraz je: 4. hodina.
Do prestávky zostáva:
13 min.
Najbližšie prázdninyletné.
Začínajú 01. 07. 2020
Dnešné menu:
- Nevarí sa
-
Počasie - Michalovce
  Počasie si vyžaduje stiahnuť Adobe Flash Player.
  webmaster CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, tel: 056 / 6436203, czs@zsvolgomi.edu.sk Aktualizácia: 21. 05. 2020