Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
Mapa
Fotogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Web adresy
História školy
  25. jún 1992
    - zriadenie CZŠ v Michalovciach na základe zriaďovacej listiny Rímskokatolíckeho arcibiskupského (biskupského)
      úradu v Košiciach

  september 1992
    - slávnostná vysviacka školy za účasti Mons. A. Tkáča, košického arcibiskupa
    - škola má 11 tried, navštevuje ju 266 žiakov, 3 oddelenia ŠKD so 68 žiakmi
    - 17 pedagogických a 7 nepedagogických zamestnancov

  december 1997
    - slávnosť posviacky školskej kaplnky za účasti Mons. B. Bobera, pomocného biskupa Košickej arcidiecézy

  december 2000
    - zavedenie vodovodnej siete do všetkých tried

  august 2002
    - nová zriaďovacia listina školy so zmenou jej názvu na CZŠ sv. Michala, schválenie hybridného variantu
      s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka, na základe vypracovaného návrhu riaditeľstva školy
      odporúčaním MŠ SR bol variant schválený ABŠÚ v Košiciach
  september 2002
    - škola má 13 tried, navštevuje ju 276 žiakov, 3 oddelenia ŠKD so 68 žiakmi
    - 23 pedagogických a 11 nepedagogických zamestnancov.

  30. september 2002
    - slávnosť 10. výročia školy - vysvätenie sochy sv. Michala, patróna školy J. E. Mons. A. Tkáčom
      arcibiskupom metropolitom

  28. september 2004
    -  vysviacka nových priestorov internetovej učebne pomocným biskupom
      J. E. Mons. S. Stolárikom

  1.september 2010
    - zriadenie 2 počítačovej internetovej učebne

  14. jún 2012
    - oslavy 20. výročia školy - slávnostnú sv. omšu celebroval pomocný biskup J. E. Mons. S. Stolárik

  14. december 2012
    - škole bola udelená Cena primátora mesta pri príležitosti 20. výročia vzniku za podiel na vzdelávaní obyvateľov s akcentom na tradičné a mravné hodnoty

  16. júl 2014
    - dokončenie prvej časti revitalizácie budovy školy: výmena 60 ks plastových okien na dvoch stenách 1. a 2. pavilónu, dvoch oknách a vchodových dverí pri novom hlavnom vchode do budovy školy, fasády na troch stenách 1., 2. pavilónu a stene spojovacej chodby, nového vstupu do budovy školy s prístreškom

  4. apríl 2016
    -  dokončenie druhej časti revitalizácie budovy školy: výmena 39 ks plastových okien na dvoch stenách:
2. pavilón a hospodárska časť školy.

  12. máj 2017
    -  dokončenie tretej časti revitalizácie budovy školy: výmena 85 ks plastových okien a 4 ks plastových dverí na piatich stenách 1. a 3. pavilónu a hospodárskej časti školy

  28. september 2017
    - oslavy 25. výročia školy – slávnostnú sv. omšu celebroval emeritný arcibiskup J. E. Mons. A. Tkáč
    - škole bola udelená Plaketa mesta primátorom mesta V. Záhorčákom

Riaditelia školy
      1992 - 1996  Mgr. Anna Dudášová
      1996 - 2000  Mgr. Mária Molnárová
      2000 - 2021  Mgr. Štefan Korinok
      2021 -           ThLic. JUDr. Jana Mitrová PhD.
Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Webmaster