Znak školy Aktivity školy Budova našej školy Posviacka priestorov školy
 
História školy
Informácie o škole
Školský rok
Pedagógovia na škole
Žiaci
Školské projekty
      Školské
Fotogaléria
Návrat na hlavnú stránku
Projekty

  Medziínarodný projekt eTwinning, šk. rok 2017/2018
    -  Program eTwinning sa zameriava na podporu využívania moderných informačných
a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. Medziínarodný projekt eTwinning „E" je skratka pre „elektronický" a „twinning" znamená „partnerstvo, družba". eTwinning umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou sa dajú realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace). Zároveň je eTwinning ideálny na výmenu informácií a skúseností s kolegami - učiteľmi z Európy a ponúka tiež možnosti ďalšieho vzdelávania.
Program eTwinning je otvorený pre všetky typy materských, základných, špeciálnych
a stredných škôl. Aj naša škola sa v uplynulom školskom roku zapojila do elektronického partnerstva s názvom WHAT DO WE EAT TODAY? Našimi partnermi boli učitelia a žiaci zo škôl z Cypru, Rumunska a Českej republiky. Cieľom tejto spolupráce bolo upozorniť na dôležitosť zdravej výživy a správne osvojených stravovacích návykov, oboznámiť sa s kuchyňou našich partnerov, pripraviť si tradičné vianočné menu
a vytvoriť knihu obľúbených receptov v anglickom jazyku, ktorý bol počas celého projektu komunikačným jazykom. Logo projektu navrhol náš žiak Šimon Saboslaj zo 7. ročníka.

  Projekt EKOALARM , šk. rok 2017/2018
    - Naša škola sa zapojila do tohto projektu, ktorého cieľom je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na EkoAlarm slovenských materských, základných a stredných školách s cieľom predchádzať vzniku odpadu v celej školskej komunite (študenti, učitelia, nepedagogický personál, rodičia a pod.). Školy teda okrem samotných košov na triedený zber odpadov dostanú aj pravidelný servis (lektorovanie, mentorovanie, materiály a pod.) a finančnú podporu na realizáciu svojich aktivít v téme.
Keďže väčšina odpadu zo slovenských škôl končí na skládkach komunálneho odpadu nebezpečných pre životné prostredie. Ak školy začnú systematicky triediť odpad, bude možné z neho vyrábať nové veci a vyhneme sa tak produkcii tovarov z nových neobnoviteľných zdrojov materiálov.
CURADEN Slovakia s.r.o. vo svojich CURAPROX Smile Shopoch zbiera použité zubné kefky. Následne sú z nich vyrábané koše na triedený zber odpadu, ktoré sú darované slovenským školám. Takto je minimalizovaná doprava plastového odpadu a zároveň ľudia zo Slovenska dostávajú prácu.

  Projekt Educate Slovakia, šk. rok 2017/2018
    - V dňoch 22. - 26. januára 2018 sme na CZŠ sv. Michala v Michalovciach úspešne realizovali projekt EDUCATE SLOVAKIA. Projekt Educate Slovakia Jeho realizátorom je nezisková organizácia AIESEC. Ide o najväčšiu medzinárodnú študentmi riadenú nepolitickú organizáciu, ktorá združuje študentov a čerstvých absolventov na viac ako 1700 najmä ekonomických vysokých školách v 110 štátoch sveta. Tento vzdelávací projekt sa realizuje pod záštitou MŠVVaŠ SR. Hlavným zámerom projektu je odbúravanie predsudkov voči iným rasám, národom a náboženstvám, ako aj odstraňovanie jazykovej bariéry medzi národmi, nakoľko dorozumievacím jazykom je angličtina.
Dvaja zahraniční stážisti Sena z Turecka a Ignacio z Peru počas 20-tich vyučovacích hodín vyvolali na tvárach našich detí nadšený výraz, ktorý hovoril úplne za všetko. Kreatívne prezentovanie vzdialených krajín zážitkovou formou, priblížil deťom ázijskú a juhoamerickú kultúru, pestrofarebné tradície a zvyky (tance a hudbu), unikátnu architektúru a historické pamiatky (medzi nimi aj jeden z novodobých 7-dmich divov sveta - Machu Picchu v Peru), tradičné jedlá tureckej a peruánskej kuchyne a krásy prírody. Stážisti trpezlivo a interaktívne zapájali do jednotlivých aktivít všetky deti. Po každej novej hodine boli žiaci odvážnejší konverzovať, odpovedať, či pýtať sa otázky. Stážisti priniesli so sebou i hmatateľné rekvizity, ako suveníry, tradičné oblečenie a ukážky cudzích mien - peňazí používaných ako platidlá v Turecku a v Peru. Prezentovali deťom ukážky folklórnych tancov a hrali s nimi inšpiratívne hry. Deti mali skutočne neopakovateľnú možnosť nahliadnuť do neznámeho ďalekého sveta, kde dvaja sprievodcovia Sena a Ignacio svojím tvorivým, energickým a láskavým prístupom spôsobili, že Turecko či Peru mnohé z detí prejavili záujem navštíviť.
Keďže stážisti boli ubytovaní v hosťovskej rodine, mali možnosť nielen spoznať život slovenskej rodiny, ale aj ochutnať tradičné slovenské jedlá. Predstavili sme im pamätihodnosti mesta Michalovce. Zaujímavá bola aj návšteva hvezdárne s pozorovaním hviezd na nočnej oblohe.
Za možnosť realizácie projektu na našej škole sa chcem poďakovať organizátorovi projektu organizácii AIESEC a samozrejme našim dvom stážistom. Na túto výnimočnú zážitkovú terapiu určite na našej škole nikdy nezabudneme.
- video o projekte

  Medzinárodný seminár eTwinning, šk. rok 2016/2017
    - V dňoch 22. – 23.6.2017 sa vo Viedni konal medzinárodný eTwinning seminár spojený s konferenciou o spolupráci škôl v štátoch dunajského regiónu. Podujatia sa zúčastnilo celkom 49 účastníkov z 12 rôznych krajín Európy. Medzi nimi bola aj naša kolegyňa Jozefína Romanyszynová. Takéto semináre sú organizované hlavne za účelom nájdenia vhodného projektového partnera pre prácu v programe eTwinning, ale tiež na oboznámenie sa s programom eTwinning a s využívaním IKT.
Medzinárodný seminár eTwinning Keďže témou seminára bola spolupráca krajín na Dunaji, organizátori si za miesto konania počas prvého dňa zvolili Bertha von Suttner Schulschiff, školu na lodi. Po privítaní riaditeľom školy nasledovalo oboznámenie s hlavnými stratégiami pre spoluprácu a po nej už priestor dostali moderátori, ktorí sa formou početných dialógov s učiteľmi snažili zostaviť okruh tém pre budúce projekty. V ďalšej časti už bolo na samotných učiteľoch, aby si našli partnerov so záujmom o spoluprácu na rovnakom alebo podobnom projekte a dohodli sa na jednotlivých aktivitách. Počas druhého dňa, kedy sa všetci stretli v budove OeAD-Haus, došlo k registrácii projektov, čo bolo v podstate cieľom celého seminára.
Od septembra teda bude naša škola zapojená do „elektronického partnerstva“ s názvom What do we eat today? so žiakmi a učiteľmi z Rumunska, Rakúska a Českej republiky.

  Projekt Kozmix, šk. rok 2016/2017
Projekt Kozmix     - Vďaka tomuto projektu tisíce učiteľov pracujú s portálom Kozmix.sk. V spojení s metodikou Moja prvá škola sa aj hodiny našich učiteľov prvého stupňa stávajú atraktívnejšími a interaktívnejšími.
1. ročník
Žiaci hravým spôsobom poznávali živočíchy, ktoré žijú v našom najbližšom okolí – Vihorlatské vrchy. Oboznámili sa s ich životnými prejavmi, spôsobom života i prostredím, v ktorom žijú. Sami si vyskúšali byť daným zvieratkom, či už na hudobnej výchove, výtvarnej výchove a prvouke. Na záver spoločne vypracovali triedny projekt, ktorý umiestnili na chodbu pre triedou prvého ročníka.
2. ročník
Žiaci 2. ročníka sa zapojili do projektu ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA. Počas vyučovacích hodín každý žiak nakreslil jeden obrázok z ročného obdobia a k nemu sviatok, ktorým je náš región známy. Na príklad: jar – Veľká noc, leto – Zemplínsky jarmok, jeseň – Vinobranie, zima – Vianoce. Žiaci svoje obrázky prezentovali pred celou triedou. Na záver spoločne zhotovili plagát ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA, ktorý visí pred triedou 2. ročníka.
3. ročník
Žiaci 3. ročníka sa zapojili do projektu pod názvom AJ ZVIERATÁ KOMUNIKUJÚ. Spolu s triednou učiteľkou navštívili predajňu s drobnými zvieratkami, sledovali komunikáciu medzi nimi a taktiež ich životné podmienky. Ku Dňu Zeme sa naša škola rozhodla venovať tento deň zvieratkám. Všetci žiaci si doniesli do školy aj svoje domáce zvieratká, ktoré pozorovali. V rámci tohto projektu si trieda zakúpila aj svoje triedne zvieratko – škrečka.

  Projekt Educate Slovakia, šk. rok 2016/2017
    - Projekt bol realizovaný na našej škole od 23. 1. – 27. 1. 2017. Tento projekt sa organizuje pod záštitou Ministerstva školstva a organizácie AIESEC. Jeho zámerom bolo zlepšenie medzikultúrneho porozumenia a globálneho zmýšľania slovenskej mládeže. Projekt prispieva k Cieľom trvalo udržateľného rozvoja v oblasti Kvalitného vzdelávania. Projekt Educate Slovakia Pozostával z realizácie týždenného učebného plánu, v rámci ktorého prišli na našu školu dve lektorky zo zahraničia Isabella z Brazílie, pochádzajúca z mesta Jundiaí pri Sao Paule a Nurlita z Indonézie, pochádzajúca z mesta Semarang – ostrov Jáva. Išlo o dve vysokoškolské študentky, ktoré formou prednášok a interaktívnych workshopov, za aktívneho používania anglického jazyka sprostredkovávali našim žiakom počas 20 hodín týždenne poznatky o svojej krajine odkiaľ pochádzali, tradície a zvyky týchto krajín (vlajky, oblečenie, tradičné jedlo, najkrajšie časti krajín, národné tance), umenie krajín – prezentovali intelektuálne dedičstvo svojej krajiny (hudbu, tradičné hudobné nástroje, spisovateľov). Medzikultúrna komunikácia spočívala v tom, že stážistky ukázali našim žiakom ako komunikovať s odlišnými kultúrami, prostredníctvom debát a hier, viedli so žiakmi diskusie o tolerancii a odlišnostiach. Hlavným zámerom realizovaného projektu bolo odbúravanie predsudkov a poukázanie na to, že každý je iný, uvedomenie si tolerancie k ľuďom inej národnosti, kultúry a náboženstva. Počas týždňa pobytu na našej škole mali stážistky možnosť spoznať naše mesto a okolie, boli prijaté na mestskom úrade a svoje názory o realizovanom projekte poskytli pre regionálnu televíziu TV Mistral.

  Hudbou k radosti, šk. rok 2016/2017
Hudbou k radosti     - CZŠ sv. Michala sa zapojila do projektu Nadácie Tatra banky pod názvom: Hudbou k radosti. Získali sme 400 €, vďaka ktorým si mohla naša škola dokúpiť hudobné nástroje pre školskú kapelu: cajon, basgitaru, mikrofón, ktoré používame na sv. omšiach a všetkých školských aj mimoškolských akciách.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať, že nám bolo umožnené sa zapojiť do projektu Nadácie Tatra banky.


  Projekt Božie milosrdenstvo, šk. rok 2015/2016
    - Svätý Otec Ján Pavol II. počas návštevy Sanktuária v Krakove-Lagievnikách povedal veľmi významné slová: Projekt Božie milosrdenstvo „Nič človek tak nepotrebuje, ako Božie milosrdenstvo - tú láskavú lásku, spolucítiacu, pozdvihujúcu človeka ponad jeho slabosť k nekonečným výšinám svätosti Boha. ” Aj na základe tohto výroku žiaci 4. ročníka a 8. ročníka začiatkom júna vypracovali projekty. Mladší žiaci na prvom stupni spracovali túto tému na výkresy a žiaci na druhom stupni vytvorili prezentácie a vytvárali postery. Žiaci prvého stupňa sa zapojili svojimi výtvarnými prácami. Starší žiaci vypracovali spoločný poster a prezentácie:
    - Z. Patakyová. R. Čižmárová
    - V. Šalátová, M. Muchová

  Zážitkové čítanie, šk. rok 2015/2016
Zážitkové čítanie     - Tento školský rok 2015/2016 sa taktiež na hodinách slovenského jazyka a literatúry uskutočnil projekt čítania detskej literatúry v 6. ročníku a v 3. ročníku. Žiaci 6. ročníka dostali spoločnú tému: BÁJKY. Ich úlohou bolo vypracovať projekty o prečítaných dielach od štyroch bájkarov: Sergeja Michalkova; Ezopa; Jeana de La Fontainea; Ivana Andrejeviča Krylova. V prílohe uvádzame 4 žiacke prezentácie. Žiaci 3. ročníka vypracovávali veľmi pekné projekty na tému: Rozprávky o psíčkovi a mačičke od Josefa Čapka.

    - V. Čižmárová
    - D. Kornuc
    - P. Harakaľ
    - N. Pilová  Projekt Mariánska úcta k Panne Márii, šk. rok 2014/2015
    - Začiatkom júna sa na našej škole uskutočnil projekt s názvom „Mariánska úcta k Panne Márii“. Zúčastnili sa ho žiaci 4. a 8. ročníka. Mariánska úcta k Panne Márii Žiaci prvého stupňa sa zapojili svojimi výtvarnými prácami. Starší žiaci vypracovali spoločný poster a prezentácie:
    - R. Romanyzsyn
    - L. Korinková
    - E. Vargová
    - J. Kotlárová
    - Ľ. Pallaj

  Projekt Európa v škole, šk. rok 2014/2015
    - Aj naša škola zaslala práce žiakov na obvodné kolo súťaže Európa v škole. Motto 62. ročníka projektu bolo Európa pomáha – pomáha Európa? sa viaže k Európskemu roku rozvoja, ktorý vyhlásila pre rok 2015 Európska únia. Práce boli individuálne i skupinové, literárne v materinskom jazyku a v cudzích jazykoch, výtvarne, resp. všetky druhy multimediálnych, vizuálnych a zvukových prác. Úspech naši žiaci dosiahli:
    - multimediálne práce v slovenskom jazyku/individuálne práce/III. kat. (13 – 15 rokov):
      3. miesto - K. Babjaková - názov práce: Voda znamená život!
    - multimediálne práce v slovenskom jazyku/skupinové práce/II. kat. (10 – 12 rokov):
      2. miesto - J. Hospodárová, E. Mišovčíková - názov práce: Vzdelanie je tu pre všetkých.
    - písomné práce v cudzom jazyku/III. kat. (13 – 15 rokov):
      2. miesto - R. Romanyszyn - názov práce: Water means the world to us (Voda pre nás znamená svet.)

  Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, šk. rok 2013/2014
    - Národný projekt predstavuje Komplexný poradenský systém prevencie súbor aktivít zúčastnených osôb zameraných na zefektívnenie systému výchovného poradenstva a prevencie. Predstavuje pre základnú školu niekoľko benefitov, z ktorých hlavným je zapojenosť do novej stratégie poradenského systému v SR zameranej na elimináciu sociálno-patologických javov v školskom prostredí a perspektívnej uplatniteľnosti žiakov ZŠ na trhu práce.

Elektronické testovanie   Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, šk. rok 2013/2014
    - Zapojením do tohto národného projektu škola získala licenčné oprávnenia na vykonávanie elektronického testovania v systéme E-test.


moderné vzdelávanie   Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, šk. rok 2013/2014
    - Cieľom tohto národného projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. Zapojením do tohto projektu škola získa bezplatné vybavenie multimediálnej učebne interaktívnou tabuľou a notebookom s ozvučením.

moderné vzdelávanie   Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, šk. rok 2013/2014
    - Cieľom tohto národného projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému, zriadenie a vybavenie digitálnej triedy. Škola tým získala interaktívnu tabuľu, notebook, projektor a 20 ks tabletov.

  Škola budúcnosti, šk. rok 2013/2014
        - V mesiaci jún sa žiaci 4. a 8. ročníka zapojili do projektu Škola budúcnosti. Svoje predstavy prezentovali v troch zložkách: výtvarnej, literárnej a informatickej. Jednotlivé zložky tvorili úvahy našich žiakov, výkresy i powerponitové prezentácie.
Všetkým žiakom ďakujeme, že pri svojich predstavách mysleli aj na nás učiteľov.

  Program partnerstvo škôl eTwinning, šk. rok 2013/2014 comenius

- Program partnerstvo škôl eTwinning podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívanie informačných a komunikačných technológií poskytovaním nástrojov a služieb, ktoré túto spoluprácu uľahčujú a umožňujú realizovať krátkodobé i dlhodobé partnerstvá zamerané na rôzne učebné predmety.

Zapojené školy môžu spolu komunikovať prostredníctvom portálu eTwinning, ktorý predstavuje hlavný pracovný priestor na realizáciu programu. Je prístupný v 25 jazykoch, zaregistrovalo sa na ňom takmer 170 000 individuálnych realizátorov programu a viac ako 5 324 projektov, ktoré realizujú dve alebo viaceré európske partnerské školy.

Portál poskytuje on-line nástroje pre učiteľov na vyhľadávanie partnerských škôl, zostavovanie projektov, výmenu skúseností a nápadov, výmenu najlepších príkladov spolupráce a na okamžité nadviazanie spolupráce pomocou rôznych nástrojov prístupných na portáli.

V tomto školskom roku 2013/2014 sa žiaci 6. - 9. ročníka zapojili spolu s pani učiteľkou Mgr. Romanyszynovou do projektu z anglického jazyka cez eTwinning pod názvom „All about Christmas." Okrem našej školy sa do projektu zapojili aj viaceré európske krajiny. Komunikačným jazykom bola angličtina a hlavným cieľom projektu výmena poznatkov a spoznávanie zvykov a tradícií spojených s oslavou Vianoc, zlepšenie jazykových zručnosti a vedomostí a vytváranie priateľstiev. Vďaka tomuto projektu si žiaci zlepšili svoje vedomosti z anglického jazyka a predstavili svoju tvorivosť.


  Celoslovenská súťaž - Rodina bez cigariet, šk. rok 2013/2014
        - Žiaci 7. ročníka sa zapojili do celoslovenskej súťaže „Rodina bez cigariet". Žiaci pracovali na tému: Zdravý životný štýl.

  Protidrogová súťaž - Prečo som na svete rád/rad, šk. rok 2013/2014
        - Žiačky 8. a 9. ročníka sa zapojili do 20. ročníka protidrogovej súťaže „Prečo som na svete rád/rada."

  Projekt Comenius, šk. rok 2009/2010 comenius

- Sokrates II je program Európskeho spoločenstva v oblasti vzdelávania, všeobecného vzdelávania. Sokrates tvoria podprogramy týkajúce sa jednotlivých úrovní vzdelávania. Pre školské vzdelávanie je to projekt Comenius, do ktorého sa zapojila i naša škola. Je to multilaterálne partnerstvo, ktorého členmi je ďalších 6 škôl: 
      1. Koordinátor projektu: Powstancow Slaskich základná škola číslo 24, Chorzow,
         POĽSKO
      2. Partnerské školy:
         a/ Základná a stredná škola Zübeyde Hanim Ilkögretim Okulu, Mersin, TURECKO
         b/ Súkromná základná škola Частно Основно Училище „Света София", Sofia, BULHARSKO
         c/ Základná škola KUUSTE KOOL, Vana – Kuuste, ESTÓNSKO
         d/ Základná škola Colegio Público „Tenerías”, Zaragoza, ŠPANIELSKO
         e/ Základná a stredná škola Institutio Santo Spirito, Livorno, TALIANSKO

      Názov partnerstva: HĽADANIE ZDROJOV (IN QUESTING OF SOURCES ) – legendy, história, kultúra, zvyky, regióny Európskych krajín v očiach detí.
      Plánované aktivity/ výsledné produkty:
         Október 2009Multimediálna prezentácia o škole a regióne
         Január 2010 – Výroba kalendára s náboženskými sviatkami
         Marec – máj 2010 – Spracovanie regionálnej legendy
         Apríl 2010„Deň partnerských krajín“
         Máj 2010 – „Comenius deň“ (divadelné predstavenie vybranej legendy)
         November 2010 Multimediálna prezentácia o Slovensku
                                      – Oslava náboženského sviatku z partnerskej krajiny
         December 2010 – apríl 2011 - spracovanie legendy o vlasti
         Máj 2011recenzia a publikácia knihy

      Pracovné návštevy:    November 2009 – Poľsko
        Marec 2010 – Bulharsko
        Jún 2010 – Estónsko
        Október 2010 – Turecko
        Január 2011 – Španielsko
        Apríl 2011 – Slovensko
        Jún 2011 – Taliansko
Hlavným cieľom podprogramu Comenius je zvyšovať kvalitu a posilniť európsku dimenziu školského vzdelávania, predovšetkým medzinárodnú spoluprácu škôl.
Výška grantu: 25 000 EUR
Koordinátor projektu: Mgr. Jozefína Romanyszynová

  Modernizácia vzdelávacieho procesu, šk. rok 2009/2010 Modernizácia vzdelávacieho procesu
    - cieľom projektu je dosiahnuť zmenu formy výučby na školách, ktorá povedie k modernizácii zapojením moderných technológií do vyučovania. Škola tým získala šesť stolných počítačov a jeden dataprojektor. Učitelia, ktorí sa zúčastňujú tohto projektu, majú k dispozícii dva notebooky, čím sa zabezpečí aktívne využívanie modernej IKT vo vzdelávacom procese.

  Zvonického literárne dni - výtvarné práce, šk. rok 2008/2009
    - Žiaci V., VII. a IX. ročníka sa svojimi prácami zúčastnili projektovej časti mestského kola súťaže Zvonického literárne dni.

  Projekt Prečo som na svete rád, šk. rok 2008/2009
    - jubilejného 15. ročníka celoslovenského protidrogového výtvarného projektu s medzinárodnou účasťou Prečo som na svete rád/rada, sa zúčastnil žiak VIII. ročníka Matúš Niemiec.Vytvoril návrh na plagát.

  Projekt Európa v škole, šk. rok 2008/2009
    - 56. ročník medzinárodného projektu / súťaže Európa v škole, šk. roku 2008/2009. Zúčastnili sa ho títo žiaci:
Matúš Niemiec a Pavel Hodáň - Sakrálne stavby (prezentácia),
K. Hurčík - Európa v škole (prezentácia) - krajiny únie v našej škole
a žiaci III. a VII. roč. so svojimi výtvarnými prácami.

  Teleprojekt Ján Pavol II.
    - teleprojektom Ján Pavol II. (prezentácia) v šk. roku 2006/2007 sme si chceli pripomenúť prvé výročie úmrtia Svätého Otca. Jeho duchovná pečať zostáva hlboko zakorenená v každom z nás, ktorí sa usilujeme prežívať jeho posolstvo. V tomto projekte získali žiaci Kristián Rovňak z IX. A a Samuel Buraš z XI. B, 3. miesto.
    - teleprojekt Ján Pavol II. (prezentácia) - šk. rok 2007/2008, II. ročník, žiaci Michal Kostrej, Michal Polák VIII. ročník

  Matematické vtipy
    - aby sme mali matematiku ešte radšej, ako doteraz, pokúsili sme sa na ňu spolu pozrieť trošku s humorom a nadhľadom. Žiaci sa snažili vymyslieť matematický vtip, ktorý súvisí s nejakým matematickým pojmom, vzťahom, situáciou, teóriou, či praxou.

  Cesta rozprávkovým svetom
    - projekt venovaný deťom a ich rodičom, aby mohli sebe samým venovať viacej času a navštíviť Rozprávkovo.

  Tvorivé dielne
    - deti objavujú svoje svoje neobmedzené schopnosti pri vytváraní rôznych obrazov a množstvom iných výrobkov.

  Digitálni štúrovci
    - cieľom projektu je motivovať dospelých spoluobčanov
    - vzbudiť v nich záujem o sebavzdelávanie
    - rozšíriť ich vedomostný obzor a uplatniť sa na trhu práce

  Infovek
    - informatizácia školy prostredníctvom internetu.

  Enwin
    - vzdelávanie detí v oblasti zberu, triedenia a recyklácie odpadu.

  Enviromentálny pokusník
    - zisťovania kvality a stavbuvybraných zložiek životného prostredia.

  Školský mliečny program
    - zdravá výživa dieťaťa.

  Modlitby za školy
    - zvýraznenie dôležitosti kresťanských hodnôt pri výchove mladej generácie v našej spoločnosti, ekumenicky prehĺbiť spolupatričnosť mladých kresťanov a poukázať na ich zodpovednosť za evanjelizáciu školského prostredia.

  Kultúrne poukazy
    - podpora prístupu žiakov a učiťeľov ku kultúrnym hodnotám.

  Bocian
    - ekovýchovný program pre žiakov zameraný k ochrane Bociana bieleho na Slovensku.

  Olympiáda o životnom prostredí
    - pritiahnúť záujem detí o prírodovedné predmety a problematiku životného prostredia.

  Škola hrou
    - zisťovanie vedomostí žiakov zábavnou formou zo spoločensko-vedných predmetov prostredníctvom Internetu.Sv. Michal - Patrón školy Sv. Michal - Patrón školy
Sv. Michal - Patrón školy
  Tel: 056 / 643 62 03 CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, 07101 Michalovce, czs.michalovce@czs-svmi.sk Webmaster